FINANCIËLE SITUATIE EN RESULTATEN 2023

Risicohouding en haalbaarheidstoets

Op grond van het Financieel Toetsingskader (FTK) leggen pensioenfondsen hun risico­houding vast. Deze geeft aan in hoeverre het pensioenfonds risico’s kan en wil lopen. De risicohouding van PME is zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven. Jaarlijks beoordelen wij via de ­zo­genoemde haalbaarheidstoets in hoeverre de doelstellingen van PME (het pensioenresultaat) realiseerbaar zijn. De vastgestelde premiekaders en de ambitie van sociale partners worden ­hierbij betrokken.

Kwalitatieve risicohouding

Wij voeren de door sociale partners overeengekomen pensioenregelingen uit. Vanuit de vast­gestelde premie streven wij naar een stabiele opbouw van de pensioenaanspraken. Wij zeggen een nominaal pensioen toe en hebben de ambitie een waardevast pensioen uit te voeren. Om deze gecombineerde doelstelling te realiseren, beleggen wij in een zorgvuldig gekozen combinatie van veilige beleggingen en risicovolle beleggingen. Door de combinatie van het streven naar een stabiele pensioenopbouw met het behoud van koopkracht wordt beleggingsrisico gelopen. Mede als gevolg daarvan bestaat het risico op het verlagen van de pensioenen. Wij zetten het verlagen van de pensioenen alleen in als noodmaatregel.

Kwantitatieve risicohouding

Wij concretiseren de risicohouding in kwantitatieve zin als volgt. De ondergrens voor het pen­sioenresultaat is 80% van een pensioenresultaat bij volledige pensioenopbouw en volledige ­toeslagverlening. In slechtweerscenario’s mag het pensioenresultaat hier niet meer dan 37,5% onder liggen.

Haalbaarheidstoets

In 2023 voerden wij de jaarlijkse haalbaarheidstoets uit. Met deze toets wordt bepaald of de verwachte pensioenresultaten worden behaald in de verschillende door DNB voorgeschreven economische scenario’s. Worden de vastgestelde grenzen van de risicohouding overschreden, dan moeten wij met sociale partners in overleg treden over eventuele maatregelen, zoals een lagere opbouw en/of een hogere ­premie.

Uit de haalbaarheidstoets in 2023 blijkt dat het verwachte pensioenresultaat in het gemiddelde economische scenario over een periode van 60 jaar uitkomt op 85,0% (2022: 89,7%). Dit pensioenresultaat ligt boven de grens van 80%. De spreiding tussen het verwachte pensioen­resultaat in het gemiddelde – en het slechtweerscenario blijft met 26,4% (2022: 28,7%) ook binnen de grens van maximaal 37,5%. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven op zich geen aanleiding om in gesprek te gaan met sociale partners over de financiële opzet van de pensioenregeling en er hoeven geen maatregelen getroffen te worden.

Arrow-prev Arrow-next