DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Klimaat

Klimaatverandering brengt grote risico’s met zich mee voor onze beleggingen. Tegelijkertijd kunnen beleggingen ook positieve impact hebben op de beperking van klimaatverandering en de maatschappij. De risico’s voor onze beleggingen, de toenemende wet- en regelgeving (zoals de SFDR en de richtlijnen van DNB op het gebied van milieu en klimaatrisico’s), het belang dat onze stakeholders hechten aan dit onderwerp en onze eigen visie onderstrepen de urgentie voor de brede aanpak voor het beperken van klimaatverandering.

Klimaatplan PME, er is geen planeet B

Wij willen bijdragen aan het beperken van klimaatverandering en het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarom hebben wij, met ruim 50 andere finan­ciële instellingen, het Nederlandse Klimaat­commitment van de financiële sector onder­tekend. In lijn met de afspraken uit het Neder­landse Klimaatcommitment hebben wij eind 2022 ons Klimaatplan PME bekend gemaakt. Hierin stellen we doelstellingen om de CO₂-uitstoot van onze portefeuille te verminderen en laten we zien hoe we dat de komende jaren doen voor alle relevante beleggingen.

Relevante beleggingen

Alle beleggingscategorieën in onze beleggingsportefeuille van PME zijn relevant voor ons ­klimaatbeleid. Via elke beleggingscategorie kunnen we invloed uitoefenen op de CO₂-uitstoot. We besteden de meeste aandacht aan de meest relevante beleggingen. De mate van relevantie is afhankelijk van:

  • De mogelijkheden die we hebben om invloed uit te oefenen op de CO₂-uitstoot van deze beleggingen
  • De mogelijkheden die we hebben om te meten welke bijdrage de beleggingen leveren aan de energietransitie; en
  • De omvang van de beleggingscategorie in onze beleggingsportefeuille.
Bedragen x € miljoen1
Omvang relevante ­beleggingen
Omvang van de beleggingen ­waarvoor de ­carbon footprint wordt gemeten
 
per eind 2023
Beursgenoteerde aandelen
13.975
14.009
Bedrijfsobligaties
12.390
10.703
Vastgoed
3.411
3.322
Infrastructuur
1.641
 
Private equity
3.680
 
Staatsobligaties
12.877
11.723
Hypotheken
2.595
 
Bosbouw
507
 
Overig
4.023
 
 
55.100
39.757
1 De waarde van de omvang van relevante beleggingen naar beleggingscategorieën sluit aan met de waarde in de jaarrekening en niet met de waarde in de kerncijfers en de rest van het bestuursverslag. Het verschil betreft de toerekening van derivaten, liquide middelen en vorderingen. In de jaarrekening wordt dit nader toegelicht.

De beleggingen in aandelen, vastgoed, private equity en infrastructuur zien we als meest relevant. Via aandelen is het mogelijk om invloed uit te oefenen als aandeelhouder, en binnen vastgoed en infrastructuur zijn er volop mogelijkheden om investeringen te doen die bijdragen aan de energietransitie. Maar ook in andere beleggingscategorieën ondernemen we actie. Voor vrijwel alle beleggingen is een klimaatactieplan opgesteld. In 2023 zijn voor de categorieën hypotheken en staatsobligaties de ambities concreet uitgewerkt, waarna ze zijn toegevoegd aan het Klimaatplan PME. Daarnaast is besloten ook bosbouw toe te voegen aan het klimaatplan. De ambities voor deze categorie worden in 2024 uitgewerkt. Vanaf volgend jaar wordt in het jaarverslag ook gerapporteerd over de voortgang op deze laatste drie beleggingscategorieën.

Lange termijn doel

Op de lange termijn is ons doel duidelijk: in 2050 heeft onze beleggingsportefeuille netto-nul CO₂-uitstoot. We werken daarnaartoe op een manier die past bij het pad naar maximaal 1,5 graden opwarming. Dat betekent dat we gemiddeld minimaal 7 procent CO₂-reductie per jaar willen bereiken, zoals vastgelegd in internationale afspraken. Dit is een gemiddelde, de reductiepaden gaan nooit in een rechte lijn.

Korte en middellange termijn doelen

Voor onze wereld is de weg naar een klimaat neutrale economie nog lang. Om ons doel voor de lange termijn te halen, stellen we voor de komende jaren een aantal belangrijke doelen vast. We richten ons op de hiervoor relevante genoemde beleggingscategorieën waarbij we de meeste kansen zien om de wereldwijde CO₂-uitstoot te beïnvloeden. In ons Klimaatplan lichten we onze doelen voor de relevante beleggings­categorieën toe en vertalen we deze doelen in actieplannen. Die doelen en de behaalde resultaten tot nu toe lichten we (op hoofdlijnen) toe in de paragraaf ‘CO₂-voetafdruk PME’ in het hoofdstuk ‘ Financiële situatie en resultaten 2023’ en (uitgebreid) in onze klimaatrapportage in ‘Bijlage 4: Rapportage Taskforce on ­Climate-related Financial Disclosures’.

Actieplannen

In de actieplannen in het Klimaatplan beschrijven we hoe we concreet gaan werken aan het leveren van een bijdrage aan het beperken van klimaatverandering. En hoe we bijdragen aan de financiering van de energietransitie. We beschrijven hoe we verschillende instrumenten inzetten om onze doelstellingen te halen. Het gaat om instrumenten waarmee PME druk uitoefent op bedrijven waarin we beleggen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig consequenties verbonden aan onvoldoende klimaat­actie. We expliciteren dit de komende tijd verder en leggen daarover ook verantwoording af aan de buitenwereld, bijvoorbeeld via ons jaar­verslag. Daarnaast maken we natuurlijk keuzes waarin we beleggen. We stappen uit beleggingen die het relatief slecht doen op het gebied van klimaatverandering. En we investeren juist meer in beleggingen met een positieve impact. Om onze doelstellingen te bepalen en de instrumenten op een effectieve manier in te zetten, hebben we data en informatie nodig. Ook dat aspect komt daarom terug in de actieplannen.

Arrow-prev Arrow-next