Organisatie van PME

PME is verantwoordelijk voor een verantwoorde en evenwichtige uitvoering van de pensioenregeling voor alle belanghebbenden. Het bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk en heeft de regie over alle werkzaamheden van PME. Het vermogensbeheer en de pensioenuitvoering zijn door het bestuur uitbesteed aan MN.

Het bestuur draagt zorg voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en een adequate werking van het bestuursmodel. Periodieke evaluatie en naleving van de Code Pensioenfondsen dragen hieraan bij.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van PME is ingericht volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
de bestuurlijke taak, ingevuld door het algemeen bestuur (AB) en het uitvoerend bestuur (UB);
de interne toezichtstaak, door het niet-uitvoerend bestuur (NUB);
verantwoording en advies, respectievelijk aan en door het verantwoordingsorgaan (VO);
beleidsadvies door de bestuurlijke commissie.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next