Duurzaam pensioen

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed pensioen meer waard is in een wereld die rechtvaardig, toekomstbestendig en schoon is. Met onze beleggingen willen we ook zorgen voor een positieve impact op het klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden.

Maatschappelijk verantwoordelijk
beleggen  

PME heeft zich een aantal concrete ambities ten doel gesteld:
1. Jaarlijks wordt de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in kaart gebracht en in 2025 moet de CO2-voetafdruk met 50% verlaagd zijn ten opzichte van de CO2-voetafdruk meting over 2015.
2. Jaarlijks committeert PME € 250 miljoen aan ‘pure’ impact investeringen, waarmee PME bijdraagt aan de energietransitie, afvalverwer-king (recycling), toegang tot financiering en betaalbare huisvesting.
3. Eind 2021 is ten minste 10% van de investering van PME geclassificeerd als sustainable development investment (SDI), in lijn met de sustainable development goals van de VN.
4. Integratie van financiële en ESG-criteria in de gehele portefeuille.

Investering in grootste zonne-energiepark in Nederland

‘Scaldia’ is het grootste zonne-energiepark in Nederland. PME investeert daar in via een van haar infrastructuur fondsen die beleggen in hernieuwbare energie. Scaldia levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het zonne-energiepark voorkomt in 30 jaar zo’n 738.000 ton CO2-uitstoot, te vergelijken met het energieverbruik van zo’n 14.000 gezinnen per jaar. Het zonne-energiepark draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar zorgt ook voor meer werkgelegenheid.

Uitvoering MVB-beleid langs vier pijlers

Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van PME wordt uitgevoerd langs vier pijlers:
1. Beleggen met positieve impact
2. Betrokken aandeelhouderschap
3. ESG-integratie
4. Uitsluiting

Beleggen met positieve impact

Met impact investeringen wil PME oplossingen bieden voor bestaande maatschappelijke problemen en toekomstige maatschappelijke problemen voorkomen. Het gaat bij deze investeringen om het bereiken van een positieve impact op het gebied van milieu- en sociale factoren met daarbij een financieel rendement. PME heeft inmiddels voor € 1.287 miljoen aan impact investeringen in de beleggings-portefeuille.


Betrokken aandeelhouderschap  

PME wil een betrokken aandeelhouder zijn van de bedrijven waarin we beleggen. Dat doet PME door:
• het gesprek aan te gaan met bedrijven (dialoog)
te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
juridische procedures te starten.  

ESG-integratie

PME benadert maatschappelijk verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces. ESG-factoren worden inmiddels meegewogen in elke investeringsbeslissing. Ook worden bij de selectie, aanstelling, monitoring en ontslag van vermogensbeheerders ESG-risico’s en kansen meegewogen. Voorbeelden in 2019 zijn:
de implementatie van de bewuste selectie strategie voor de passief beheerde aandelen-portefeuille ontwikkelde markten;
de evaluatie van de Betrokken Belegger strategie voor de actieve lange-termijn duurzame Europese aandelenportefeuille;
het vaststellen van een nieuwe strategie voor de beleggingscategorie infrastructuur aandelen, waarin de helft van de belegging in deze categorie wordt geïnvesteerd in het thema energietransitie;
het vaststellen van een nieuwe strategie voor de beleggingscategorie infrastructuur leningen, waarin aandacht is voor een positieve bijdrage aan de positieve impactthema’s die PME heeft vastgesteld, te weten energietransitie, circulaire economie, toegang tot financiering en betaalbare huisvesting.  

Uitsluiting

Sommige producten en diensten passen niet bij de uitgangspunten van PME of bij de overtuiging van onze deelnemers. Wij betrekken onze deelnemers bij ons beleggingsbeleid door hen te raadplegen ten aanzien van relevante onderwerpen en door met hen in gesprek te gaan. Als gevolg hiervan hebben we in 2019 ons uitsluitingsbeleid uitgebreid met de volgende uitsluitingsgronden:
handvuurwapens voor civiel gebruik (productie en verkoop);
pornografie;
kernwapens;
en bont.

Thema’s klimaatverandering en arbeid


Klimaatverandering  

We proberen klimaatverandering te beperken door voor beleggingen te kiezen die de CO2-uitstoot terugdringen. Ook investeren we in schone energie om zo de energietransitie te bevorderen. In de eerste plaats kiezen we bij de beleggingen in de olie- en gassector, nutsbedrijven, edelmetaal, de luchtvaart en de staalsector voor best-in-class aandelen. Dat zijn aandelen in bedrijven die het beste omgaan met de aanpak van klimaatrisico’s. We beleggen niet in bedrijven in de steenkoolindustrie. We investeren daarnaast in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, zoals wind- en zonneparken. Dit soort bedrijven zorgt daarnaast voor extra banen in onze eigen sector.

Arbeid

Veel mensen zijn voor hun welvaart afhankelijk van een baan. We zien dat grote maatschappelijke veranderingen bij veel mensen leiden tot onzekerheid over werk en inkomen. We vinden dat arbeid moet lonen en bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. We vinden dat welvaart van de één niet ten koste mag gaan van welvaart van de ander. En dat welvaart nu niet ten koste mag gaan van de welvaart van latere generaties. Wij willen met onze beleggingen bijdragen aan gelijkheid en voorspoed voor zoveel mogelijk mensen. We vragen daarom aan bedrijven, vooral in lagelonenlanden, om hun werknemers een leefbaar loon te betalen. Een leefbaar loon is een loon waarmee iemand in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien. Ook vragen we van bedrijven om werknemers de kans te geven zich bij- of om te scholen, zodat zij ook in de toekomst werk kunnen vinden. We gebruiken onze invloed als aandeelhouder om bij bedrijven aan te dringen op diversiteit in het bestuur en in de overige lagen van het bedrijf. We vinden ook dat de beloning van het bestuur van bedrijven redelijk moet zijn. We vinden dat bedrijven in het beloningsbeleid van hun bestuur rekening moeten houden met maatschappelijke gevoelens en de groeiende ongelijkheid.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next