Goed pensioen

Wij zijn er van overtuigd dat je een goed pensioen het beste samen en solidair regelt. PME is van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, die samen de kosten en risico’s delen van hun pensioen. Daardoor is iedereen beter af.
Waar wetten en regels een goed pensioen in de weg staan, zetten we ons in voor verbetering. Dat doen we zoveel mogelijk samen met andere pensioenfondsen én met de sociale partners.

Wij bieden méér dan alleen de basispensioenregeling voor onze deelnemer. Werkgevers en deelnemers kunnen op verschillende momenten diverse keuzes maken. Bijvoorbeeld bij een nieuwe baan, trouwen of samenwonen. Wij zijn onze deelnemers en hun partners op verschillende belangrijke momenten in het leven van dienst.

Levenslang ouderdomspensioen

Deelnemers bouwen bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Vanaf het moment van pensionering tot aan het overlijden ontvangen gepensioneerden bovenop hun AOW-uitkering van ons een ouderdomspensioen.

Uitkeringen bij overlijden

Deelnemers bouwen bij ons ook nabestaandenpensioen (oftewel partnerpensioen) op. Als een deelnemer overlijdt dan ontvangt de officiële partner een levenslang partnerpensioen. Minderjarige kinderen of studerende kinderen van deelnemers die overlijden ontvangen van ons een wezenpensioen. Om de uitvoering van het wezenpensioen te vereenvoudigen zijn de voorwaarden voor wezenpensioen per 1 januari 2022 versoepeld. Tot en met 2021 eindigde het wezenpensioen op de 18-jarige leeftijd, tenzij met een jaarlijkse studieverklaring kon worden aangetoond dat er een studie werd gevolgd. Vanaf 2022 is de eindleeftijd van het wezenpensioen verhoogd naar 25 jaar voor iedereen.

Eerder stoppen met werken

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in onze bedrijfstak met pensioen gaan loopt al jaren op en ligt rond de 66 jaar. Inmiddels gaat meer dan driekwart van onze deelnemers met een dienstverband op de AOW-leeftijd met pensioen. In 2014 lag dit percentage op nog maar 14%. De stijgende pensioenleeftijd bij PME sluit aan bij de landelijke trend.

Generatiepact Metalektro

Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen deelnemen aan het generatiepact. Hiermee kan een werknemer minder uren gaan werken, terwijl de pensioenopbouw wel volledig doorloopt. Dat de werknemer minder gaat werken, heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat hij of zij later ontvangt. Eind 2022 nam 12% van de doelgroep gebruik van de generatiepactregeling.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Daarnaast hebben sociale partners in 2022 de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) afgesproken. Deze regeling geeft werknemers de mogelijkheid om drie jaar voor hun AOW-datum te stoppen met werken. De regeling is toegankelijk voor werknemers met een salaris tot € 4.000 bruto per maand of werknemers die in de ploegendienst hebben gewerkt. Wanneer zij stoppen met werken krijgen zij tot de AOW-datum een RVU-uitkering van € 1.874 (2022) bruto per maand. Voor veel werknemers is dit bedrag overigens te laag om rond te kunnen komen. Zij kunnen naast hun RVU-uitkering hun pensioen bij PME aanvragen zodat zij met beide uitkeringen tezamen voldoende inkomen hebben.

Een belangrijke taak van onze pensioenconsulenten is deze werknemers te begeleiden bij het maken van een goede keuze bij het (gedeeltelijk) stoppen met werken of vervroegd met pensioen gaan. De pensioenconsulenten maken berekeningen van de financiële gevolgen en brengen de voor- en nadelen van de verschillende regelingen onder de aandacht

Arbeidsongeschikt

Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (voor meer dan 35%) worden, ontvangen een WIA-uitkering van de overheid. Bij ons blijven deze (ex-)werknemers pensioen opbouwen voor het deel dat zij arbeidsongeschikt zijn. Wij betalen deze premie. Eind 2022 telde PME 8.017 deelnemers met premievrije deelname vanwege arbeidsongeschiktheid.

Werkloos of zelfstandig

Als deelnemers werkloos worden of als zelfstandige gaan werken, kunnen zij ervoor kiezen hun pensioenopbouw voort te zetten. Zij betalen dan zelf de pensioenpremie. Voor werklozen met een WW-uitkering betaalt PME een deel van de pensioenpremie. Eind 2022 waren er in totaal 314 deelnemers die hun pensioenopbouw vrijwillig bij PME voortzetten.

Pensioen op maat

De salarisgrens voor pensioenopbouw in de basisregeling is bij ons in 2022 € 81.010. Deelnemers kunnen ook voor het salaris boven deze grens (tot maximaal € 114.866, niveau 2022) nog pensioen opbouwen als de werkgever de aanvul-lende pensioenregeling heeft afgesloten.

Deelnemers kunnen ook kiezen om een tijdelijk extra partnerpensioen (het Anw-hiaatpensioen) bij ons te verzekeren. Deze extra uitkering vult het levenslang partnerpensioen aan tot de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Alle nieuwe deelnemers krijgen automatisch een offerte van ons.

Werkgevers kunnen daarnaast ook nog een WIA-excedentpensioen verzekering afsluiten voor werknemers waarvan het salaris hoger is dan het maximumsalaris waarover de overheid de WIA-uitkering berekent. Eind 2021 waren er 6.804 deelnemers verzekerd voor een WIA-excedentpensioen. Wij hebben in 2022 besloten om de regeling voor het WIA-excedentpensioen bij PME te beëindigen uiterlijk per 1 januari 2025.


Dit is een beknopte versie van het PME jaarverslag 2022. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next