Financiële positie

Dekkingsgraad eind 2022 110,3%

De actuele dekkingsgraad is de maatstaf voor de actuele financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen van een fonds. De actuele dekkingsgraad van PME op 31 december 2022 was 110,3%. Dit betekende dat de dekkingsgraad aan het einde van het jaar hoger was dan de stand eind 2021; toen was de dekkingsgraad 108,3%. En in de stand van eind 2022 is de indexatie van de pensioenen op 1 juli 2022 en 1 januari 2023 al verwerkt. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden per maandeinde over de laatste twaalf maan­den. Deze beleidsdekkingsgraad steeg van 103,2% eind 2021 naar 111,7% eind 2022.

Pensioenen voor het eerst sinds jaren weer verhoogd

Vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 was het pensioenfondsen onder voorwaarden toegestaan om in 2022 de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. Door deze versoepelde regels hebben wij in 2022 twee keer besloten om alle opgebouwde pensioenen te verhogen. 

Op 1 juli 2022 zijn de pensioenen voor alle actieve en gewezen deelnemers, alsmede pensioengerechtigden verhoogd met 1,29%. De verhoging van 1,29% is een inhaalslag voor de gemiste verhoging, die PME op 1 januari 2022 onder de toen geldende regels nog niet kon geven. De vaststelling van de verhoging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de prijzen in de periode van juli 2020 - juli 2021, die 1,29% bedroeg.

Op 1 januari 2023 zijn alle opgebouwde pensioenen opnieuw verhoogd, nu met 6,2%. Voor de vaststelling van deze verhoging heeft PME de gemiddelde stijging van de prijzen in de periode van juli 2021 - juli 2022 beschouwd, die 12,45% bedroeg. De verhoging van 6,2% is dus geen volledige compensatie voor de forse prijsstijgingen in 2022.

Het liefst laten we de pensioenen harder stijgen, maar we realiseren ons goed dat we voorzichtig moeten zijn, omdat het ook nog onzekere economische tijden zijn. Zit het straks tegen? Dan is het fijn als we nog een buffer hebben. Zo verkleinen we namelijk de kans dat we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen. Verder willen we de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel goed regelen voor iedereen. Door nu een reserve aan te houden, zorgen we ervoor dat we met meer zekerheid de toekomst ingaan.

Indexatieperspectief in komende jaren

Onze dekkingsgraad is vanwege de rentestijging in 2022 gestegen en dat is goed nieuws. Heel lang is de dekkingsgraad te laag geweest. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet toekomst pensioenen waren er vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 tijdelijk versoepelde regels, waarbij pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenen al mochten verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% is. Nu de inflatie zo hoog is en de dekkingsgraden bij pensioenfondsen zijn gestegen, is de roep om indexatie toegenomen. Veel pensioenfondsen hebben daarom in 2022, net als wij, gebruik gemaakt van de versoepelde regels. 

Wij gaan er van uit dat de nieuwe wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 ingaat. De versoepelde regels voor het verhogen en verlagen van pensioenen zijn dan een onderdeel van deze nieuwe wetgeving. Deze nieuwe regels gelden dan tot het moment van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Als wij in de tussentijd de pensioenen verantwoord kunnen verhogen, zullen we dit opnieuw doen. Een besluit daartoe moet aan allerlei voorwaarden voldoen en daarbij houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals de economische omstandigheden en een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt het totale vermogen van het pensioenfonds verdeeld over alle deelnemers bij het pensioenfonds (ook de gepensioneerden). Iedereen heeft daarna een eigen aandeel in het pensioenvermogen van het fonds, oftewel een eigen pensioenpot. Voor het eerlijk verdelen van het vermogen over al die persoonlijke pensioenpotten is een bepaalde invaardekkingsgraad nodig. Die is per pensioenfonds verschillend en is afhankelijk van de afspraken die sociale partners in de sector gaan maken over de nieuwe pensioenregeling, over het aanhouden en vullen van een solidariteitsreserve en over compensatiemaatregelen voor bepaalde groepen. Die invaardekkingsgraad ligt ergens tussen de 95% en 110%. Wij gaan er van uit dat sociale partners in 2023 afspraken over de nieuwe regeling gaan maken en dat wij eind 2023 weten wat onze benodigde invaardekkingsgraad.


Dit is een beknopte versie van het PME jaarverslag 2022. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next