Duurzaam pensioen

Wij willen onze financiële doelstellingen in het vermogensbeheer realiseren op een manier die bijdraagt aan een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is.
Wij zijn ervan overtuigd dat een goed rendement en verantwoord beleggen samengaan: bedrijven die milieu, sociale en governance (ESG) aspecten meenemen in hun beleid leveren op de lange termijn een beter rendement, tegen een lager risico.
Om onze doelen te bereiken gaan we de komende jaren nog meer inzetten op betrokken aandeelhouderschap, bewuste selectie van beleggingen en een positieve maatschappelijke impact van onze investeringen. Twee specifieke thema’s daarbij zijn klimaatverandering en arbeid. Keuzes die PME maakt worden ondersteund door onderzoek en sluiten aan bij de wensen van onze deelnemers.

In 2021 daalden de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 26,5% ten opzichte van 2020. In vergelijking met 2015 is de daling 65,7%.

Ook in 2021 gebruikten wij als aandeelhouder onze invloed om bij bedrijven aan te dringen op diversiteit in het bestuur en in overige lagen van de onderneming. PME vindt bovendien dat de beloning van het bestuur van bedrijven redelijk moet zijn en dat bedrijven op dit vlak rekening moeten houden met maatschappelijke sentimenten en de groeiende ongelijkheid moeten tegengaan.

Wij zetten ons in voor sociale lonen in de wereldwijde textielsector en voedsel- en landbouwsector. Wij zijn één van de oprichters van het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dit platform spreekt met bedrijven uit de textiel- en agrarische sector over het belang van sociale lonen en inkomens. Een belangrijk rol heeft het platform bij de jaarlijkse toetsing van bedrijven op hun voortgang. In 2021 ging het platform, mede namens PME, in gesprek met 11 bedrijven (6 textielbedrijven en 5 voedingsproducenten).

Wij vinden betrokken aandeelhouderschap belangrijk. Dit betekent onder meer dat PME ondernemingen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om op de lange termijn waarde te creëren voor álle stakeholders, en dus niet alleen de belangen van aandeelhouders worden gediend. Ook nemen we deel aan stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen. Een overzicht van alle dialogen die PME met ondernemingen voert, wordt gepubliceerd op de website. In 2021 is namens PME op 1.550 vergaderingen gestemd.

Sommige producten en diensten passen niet bij de uitgangspunten van PME of bij de overtuiging van onze deelnemers. Daarom sluit PME bedrijven uit die actief zijn in controversiële sectoren: kernwapens (productie), tabak (productie), handvuurwapens voor particulier gebruik (productie en verkoop), adult entertainment (productie), bont (productie), teerzand en steenkool. Ook belegt PME conform Nederlandse wetgeving niet in de productie van landmijnen en clustermunitie. PME belegt evenmin in staatsobligaties van landen waaraan internationale sancties zijn opgelegd. Tot slot kunnen ondernemingen worden uitgesloten als de dialoog niet het vooraf beoogde resultaat oplevert. Uitsluiting geldt ook voor ondernemingen die niet bereid zijn tot een dialoog. Eind 2021 sloot PME in totaal 13 landen en 436 bedrijven uit.

In 2021 namen wij een ander belangrijk besluit. Als eerste grote pensioenfonds verkochten wij alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie. Op 3 september 2021 maakten wij bekend dat alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie verkocht waren, dat we meer gaan beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken (zoals netbeheer en energieopslag) én dat ons dialoogprogramma zich in het vervolg gaat richten op de grootverbruikers van fossiele energie (in plaats van op de olie- en gassector zelf). Omdat wij wisten dat dit besluit op veel reacties kon rekenen, is op onze website uitgebreide informatie te vinden over de achtergronden van dit besluit en de aanpak.

Beleggen met positieve impact

Met impactvolle investeringen beoogt PME enerzijds oplossingen te bieden voor bestaande maatschappelijke problemen en anderzijds toekomstige maatschappelijke problemen te voorkomen. Deze investeringen moeten een positieve impact hebben op het gebied van milieu en sociale omstandigheden en tegelijkertijd voldoende financieel rendement opleveren tegen een verantwoord risico.

PME heeft inmiddels (eind 2021) voor € 1.648 miljoen aan impactvolle investeringen in de beleggingsportefeuille.

 

Met investeringen in de energietransitie is in 2021 voor ca. 439.000 MWh aan schone energie geproduceerd en is ca. 155.000 tCO2 uitstoot vermeden (vergelijkbaar met jaarlijkse uitstoot van ca. 19.000 huishoudens).

Ca. 253.000 tCO2 is voor lange termijn opgeslagen, dit is te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van ca. 31.000 huishoudens.

Met investeringen in de circulaire economie is in 2020 ca. 39.000 ton afval gerecycled. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse afvalproductie van ca. 38.000 huishoudens.

Ca. 538.000 tCO2 uitstoot is vermeden (vergelijkbaar met jaarlijkse uitstoot van ca. 67.000 huishoudens).

Eind 2020 heeft PME 33 leningen verstrekt aan Nederlands ondernemingen die via conventionele routes geen toegang tot benodigd kapitaal hebben.

Eind 2020 heeft PME 29 bedrijfsparticipaties in Nederlandse ondernemingen die via conventionele routes geen toegang tot benodigd kapitaal hebben.

Eind 2021 voorziet PME 2.642 huishoudens van betaalbare huurwoningen (65,8% van de huurwoningenportefeuille van PME).

Vonk-blog

Om de communicatie en de dialoog over een duurzaam pensioen en maatschappelijk verantwoord beleggen kracht bij te zetten hebben wij in 2020 een blog geïntroduceerd. Dit is Vonk-blog; want in onze industrie vonkt het soms letterlijk. In het blog over verantwoord beleggen geven Daan Spaargaren en Marcel Andringa van PME hun opinie over maatschappelijke thema’s, de rol van de institutionele beleggers en over duurzaam beleggen. Het blog laat soms vonken overspringen. En die kunnen dan weer elders een vuurtje laten oplaaien. Dat is het idee achter Vonk. In 2021 zijn er 12 blogs verschenen. Link naar alle blogs: https://www.pmepensioen.nl/over-pme/blog/


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2021. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next